คำนำ
โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ศึกษาเกี่ยวกับการนำสีที่ได้จากธรรมชาติ นำมาย้อมแทนการใช้สีจากสารเคมี และเพื่อที่จะให้ได้รู้จักประโยชน์และคุณค่าของเปลือกและแก่นไม้ที่นำมาทำการย้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานเรื่องนี้คงจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้เรียนและผู้ที่สนใจทุกท่าน

Advertisements