จุดประสงค์ในการทำโครงงาน
1. บอกองค์ประกอบและความเป็นมาของสีย้อมผ้าได้
2. บอกชนิดและคุณสมบัติของสารทำปฏิกิริยาที่ใช้ในการย้อมผ้าได้
3. อธิบายวิธีเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาทำผ้ามัดย้อมได้
4. บอกขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมได้
5. ปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อมได้ตามขั้นตอนอย่างประหยัด และปลอดภัย
6. มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม รักและภูมิใจงานด้านศิลปะ งานเพื่อสังคม

Advertisements