ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชในหลายๆด้าน
2.ได้ทราบข้อมูลของสีที่สกัดจากส่วนต่างๆของพืชทีมีในท้องถิ่น
3.ได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการใช้สีจากธรรมชาติและนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4.สามารถนำสีย้อมจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนสีจากสารเคมี

Advertisements