โครงงานสีย้อมจากธรรมชาติ
ผู้จัดทำ:นางสาวภัทราวริน เขียวหนู
ครูผู้สอน:นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามการทำโครงงาน
1.เราสามารถนำส่วนใดของพืชมาใช้ในการทำสีย้อมได้บ้าง
2.ขั้นตอนการทำสีย้อมต้องใช้เวลาในการทำนานเท่าใด
ที่มาของโครงงาน:การนำเอาส่วนต่างๆของต้นไม้นำมาสกัดทำเป็นสีย้อมผ้า
จุดประสงค์การทำโครงงาน:1. บอกองค์ประกอบและความเป็นมาของสีย้อมผ้าได้
2. บอกชนิดและคุณสมบัติของสารทำปฏิกิริยาที่ใช้ในการย้อมผ้าได้
3. อธิบายวิธีเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาทำผ้ามัดย้อมได้
4. บอกขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมได้
5. ปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อมได้ตามขั้นตอนอย่างประหยัด และปลอดภัย
6. มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม รักและภูมิใจงานด้านศิลปะ งานเพื่อสังคม

Advertisements